ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Warrior : Coil Mac-ECI  
รหัส : MBD-21169V-1
ยี่ห้อ : Warrior
รุ่น : Coil Mac ECI
ราคาปกติ :  19,500.00      
รายละเอียดย่อ :
*เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันเกลียวระบบไฟฟ้า ชนิด 4:1 รูวงกลม 55รู
*เครื่องเจาะกระดาษด้วยมือ เข้าเล่มด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัต *สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ตั้งแต่ 1/4"-1 1/2"

จำนวน